انجام کارتحقیقی حقوق یکی از مهمترین خدماتی است که مجموعه مسترپیپر به کاربران عزیز ارایه می نماید. قبل از معرفی بیشتر خدمات مجموعه مستر پیپر در خصوص کارتحقیقی به معرفی رشته حقوق می پردازیم:

حقوق مجموعه قواعدی ست که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. علم حقوق ، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست. حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند. حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامن‌لا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قاره‌ای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آن‌ها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. حقوق مذهبی به ویژه حقوق اسلامیقواعد فقه ) و حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته‌است.

منبع: دانشنامه ویکیپدیا

انجام کارتحقیقی حقوق

معرفی درس کار تحقیقی

برای حل مسئله و ارائه راه حل مشکالت شیوه خاص علمی وجود دارد که به آن روش تحقیق گفته می شود. با توجه به این که حقوقدان متکفل حل مسایل حقوقی است در این درس شیوه وروش علمی تحقیق آموزش داده می شود.

هدف از ارایه درس کار تحقیقی

آشنا ساختن دانشجویان با کار تحقیقی و به کار انداختن قوّة استنباط و نیروی نگارش و استفاده کردن از منابع تحقیق.

گروه آموزشی دانشکده در ارتباط با رشتة تحصیلی و مسائل مورد نیاز دانشجویان موضوعات مختلف تحقیقی را

فراهم می کند و همراه با دستورالعمل اجرایی در اختیار دانشجویان قرار میدهد تا هر کدام مطابق عالقه و معلومات

خود یکی از آنها را انتخاب کند و به مرحلة اجرا بگذارد. بدیهی است که استادان در طول ترم دانشجویان را در

مراحل مختلف تحقیق همراهی و هدایت خواهند کرد و تا اخذ نتیجة نهایی بر فعّالیت دانشجو نظارت خواهند داشت.

توجّه: تحقیق به صورت گروهی نیز میتواند انجام شود.

در مواردی که امکان هماهنگی و برنامه ریزی وجود داشته باشد کارورزی عملی در دادگاهها، دادسراها، دفاتر

اسناد رسمی، موسسات حقوقی معتبر، دفاتر حقوقی سازمان ها و ادارات دولتی و یا شرکتهای بزرگ،

ادارات ثبت اسناد و امالك و امثالهم با نظر گروه آموزشی ذیربط و تحت نظر استاد راهنما که منجر به تنظیم

یك گزارش علمی- کاربردی گردد می تواند جایگزین تحقیق شود.

مواردی که دانشجویان باید در درس کارتحقیقی با آن آشنا شوند:

1 .روش تحقیق، تحلیل مطالب علمی و نقد نظریات و عقاید؛

3 .چگونگی به کار انداختن نیروی فکر و استنباط و به دست آوردن فکر جدید و بیان مطالب نو و ابتکاری؛

2 .تقسیم بندی مطالب و آیین نگارش؛

1 .مراحل تحقیق؛

9 .استفاده از منابع، شیوه و نحوة جمع آوری مطالب؛

6 .چگونگی تنظیم پلن ( طرح کلی)؛

2 .چگونگی نتیجهگیری؛

3 .چگونگی فیش برداری و مطالعة منابع؛

5 .نحوة تألیف یك اثر تحقیقی؛

13 .تعریف مسأله و فرضیه جهت پاسخگویی به یك مشکل و یا مسألة موجود؛

11 .چگونگی دسترسی به منابع حقوق؛

13 .نحوة مطالعه و نتیجه گیری و خالصه نویسی کتب حقوقی و مقاالت؛

12 .آشنایی با چگونگی سخنرانی و بیان عقاید علمی؛

سرفصل های درس کارتحقیقی :

1 .سرفصل ها برای کار تحقیقی 1 :آموزش روش تحقیق شامل: )به موارد بند الف مراجعه شود( یا تفکیك

روش های نظری از روش های میدانی

2 .مفهوم و اقسام تحقیق؛

3 .شیوة طراحی تحقیق (پرویوزال نویسان)؛

4 .روشهای گردآوری منابع و فیشبرداری؛

5 .روشهای اندیشه ورزی بر روی داده ها؛

6 .روش تدوین و ارائة نتایج؛

7 .روش علم تحقیقات میدانی و استخراج نتایج؛

8 .ساختار شکلی و محتوای ماهوی تحقیق؛

9 .آیین نگارش حقوقی؛

قوانین و نکات اخذ درس کارتحقیقی :

جهت اطلاع از قوانین و نکات مختلف انتخاب درس کارتحقیقی به وب سایت دانشگاه شیراز در لینک زیر مراجعه نمایید:

نحوه اخذ کارتحقیقی 1 و 2

انجام پروژه حقوق - انجام سمینار حقیق - انجام پایان نامه حقوق

مراحل انجام کار تحقیقی حقوقی (نکاتی که بایستی در یک کار تحقیقی رعایت گردد) :

چکیده

مقدمه

 • بيان مسأله

 • تاريخچه موضوع

 • ضرورت، اهداف و اهميت موضوع

 • پرسش ها و فرضيه هاي تحقيق

 • مروري بر تحقيقات گذشته

فصل اول : موضوع هر فصل با توجه به موضوع اصلی کارتحقیقی تعیین می گردد

      مبحث اول

             گفتار اول
             گفتار دوم
             گفتار سوم

      مبحث دوم

             گفتار اول
             گفتار دوم

      مبحث سوم

 فصل دوم: موضوع هر فصل با توجه به موضوع اصلی کارتحقیقی تعیین می گردد

این فصل و سایر فصل ها هم به همین ترتیب انجام می گردد

 نتيجه گيري و پيشنهادها

کتابنامه (فهرست منابع)

          الف)منابع فارسي

          ب)منابع خارجي

نکات لازم برای انجام کارتحقیقی :

 • استخراج تحقیق و پژوهش انجام گرفته از منابع معتبر
 •  استفاده از ارجاعات درون متنی و زیرنویس و … برای پاراگراف ها
 • بخش بندی و گفتار بندی کار تحقیقی

زمینه های انجام کار تحقیقی حقوق :

 • انجام کار تحقیقی حقوق اساسی
 • انجام کار تحقیقی حقوق جزا
 • انجام کار تحقیقی حقوق تجارت
 • انجام کار تحقیقی حقوق بین المللی
 • انجام کار تحقیقی حقوق اداری
 • انجام کار تحقیقی حقوق شهروندی و عدالت
 • انجام کار تحقیقی حقوق بیمه
 • انجام کار تحقیقی حقوق بانکی
 • انجام کار تحقیقی حقوق مدنی
 • انجام کار تحقیقی حقوق بین الملل اقتصادی
 • انجام کار تحقیقی حقوق بین الملل خصوصی
 • انجام کار تحقیقی حقوق ثبت اسناد
 • انجام کار تحقیقی حقوق تطبیقی
 • انجام کار تحقیقی حقوق کیفری
 • انجام کار تحقیقی حقوق قراردادها

موضوعات انجام شده کار تحقیقی حقوق :

 • بررسی حقوق زناشویی
 • جرم انگاری سوء استفاده از قدرت در پرتو تعامل نظام حقوق بشر و حقوق کیفری
 • بررسی مسؤولیت مدنی متصدی پرواز(حمل و نقل هوایی)
 • بررسی اثرات ضمانت در ضمان تجاری مدنی و و ثیقی
 • بررسی تحلیل جرم جعل در قوانین ثبتی
 • بررسی فقهی و حقوقی تملیکی بودن عقد بیع و تسلیم آن به عنوان آثار بیع موجل
 • بررسی نقش جایگزینی اسناد تجاری در معاملات و تعهدات
 • پولشویی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
 • بررسی خسارات مازاد بر دیه
 • نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حقوق جزای بین الملل
 • اصل صحّت قراردادها در حقوق ايران
 • بررسی کیفیات مشدده عام در قانون مجازات اسلامی 75 و 92

آموزش انجام کارتحقیقی حقوق :

جهت دانلود آموزش انجام کارتحقیقی به لینک زیر مراجعه نمایید.

آموزش انجام کارتحقیقی رشته حقوق

نمونه کار تحقیقی رشته حقوق

جهت دانلود نمونه کارتحقیقی رشته حقوق به لینک زیر بروید:

دانلود نمونه کارتحقیقی رشته حقوق

قیمت انجام پروژه کارتحقیقی

گروه مسترپیپر همیشه سعی داشته است که مناسب ترین قیمت را در سفارش پروژه کارتحقیقی حقوق داشته باشد تا بتواند رضایت حداکثری کاربران خود را جلب نماید.

مدت زمان انجام پروژه کارتحقیقی رشته حقوق

زمان انجام پروژه های کارتحقیقی با توجه به حجم کار و مدت زمان کاربر تعیین می گردد اما همواره سعی می شود که پروژه در کمترین زمان ممکن انجام و تحویل گردد.

کیفیت انجام پروژه کارتحقیقی

مسترپیپر با تجربه و تخصص بالای خود همواره بالاترین کیقیت را در پروژه های محوله داشته و همواره با انتخاب افراد متخصص سعی نموده است که کیفیت انجام پروژهای محوله را در بهترین سطح نگه داشته و آنرا ارتقا دهد لذا ازانجام درست و بموقع پروژه خود آسوده خاطر باشید و با بالاترین کیفیت پروژه ی خود را دریافت نمایید.

خدمات مجموعه مسترپیپر در زمینه کارتحقیقی

 • انجام کارتحقیقی
 • انجام ترجمه مقالات و منابع مربوط به درس کارتحقیقی
 • تایپ ، ویرایش ، ویراستاری و فهرست بندی پروژه های کارتحقیقی
 • و ….

نوشته های مشابه :

انجام پروژه دانشجویی - انجام پروژه ارشد
انجام پروژه مهندسی شیمی
انجام پروژه دانشجویی - انجام پروژه ارشد
انجام پایان نامه ارشد برق